Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия

 

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по английски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Учебен план

Балообразуване

 

      Ан­глий­ският език е най-ши­ро­ко раз­про­стра­не­ният език в на­ше­то съ­вре­мие – офи­циа­лен език в по­ве­че стра­ни от все­ки друг и пред­по­чи­тан меж­ду­на­ро­ден език по от­но­ше­ние на биз­не­са, по­ли­ти­ка­та, об­ра­зо­ва­ние­то и нау­ка­та. Про­фе­си­онал­но­то вла­де­е­не на ан­глий­ски език е пре­дим­ство във вся­ка сфе­ра.

      Ан­глий­ска­та фи­ло­ло­гия съ­че­та­ва за­дъл­бо­че­но­то прак­ти­че­ско изу­ча­ва­не на ези­ка с тео­ре­тич­на под­го­тов­ка по лин­гви­сти­ка и ли­те­ра­ту­ра. Ис­то­рия­та на ан­глий­ския език е ис­то­рия на на­труп­ва­не на реч­ни­ко­во­то му бо­гат­ство и обо­со­бя­ва­не на она­зи спе­ци­фи­ка на из­ка­за, коя­то е не­де­ли­ма от обая­ние­то на ан­гло­е­зич­на­та ли­те­ра­ту­ра.

      Уни­вер­си­тет­ска­та про­гра­ма по ан­глий­ски език и ли­те­ра­ту­ра ос­игу­ря­ва пла­вен пре­ход от учи­лищ­но­то към ака­де­мич­но­то об­уче­ние по ези­ка, а пре­дви­де­ни­те в учеб­ния план из­би­ра­е­ми пред­ме­ти да­ват въ­змож­ност на сту­ден­ти­те да по­лу­чат про­фи­ли­ра­ни зна­ния в за­ви­си­мост от ин­те­ре­си­те си. Ка­те­дра­та прив­ли­ча и ква­ли­фи­ци­ра­ни спе­циа­ли­сти, но­си­те­ли на ези­ка, ко­и­то пред­ла­гат ал­тер­на­тив­на гле­дна точ­ка и соб­ствен (бри­тан­ски/аме­ри­кан­ски) под­ход към пре­по­да­ва­не­то.

      Спе­циал­ност­та пред­ла­га въ­змож­но­сти за максимално повишаване на зна­ния­та и уме­ния­та по ан­глий­ски език (го­во­ре­не, слу­ша­не, че­те­не, пи­са­не) в по­со­ка на ин­те­гри­ра­на­та упо­тре­ба, при­до­би­ва­не на зна­ния в редица обла­сти­: ан­гло­е­зич­на­ ли­те­ра­ту­ра и лин­гви­сти­ка, ку­лту­ро­ло­гия, превод, ос­нов­ни ме­то­ди­че­ски и пе­да­го­ги­че­ски дис­ци­пли­ни, свър­за­ни с пре­по­да­ва­не­то на ан­глий­ски език. По­ве­че­то тео­ре­тич­ни дис­ци­пли­ни се пре­по­да­ват на ан­глий­ски език.

      Въ­змож­но­сти за ре­а­ли­за­ция: учите­ли по ан­глий­ски език и ли­те­ра­ту­ра (в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни и спе­циа­ли­зи­ра­ни сред­ни учи­ли­ща); спе­циа­ли­сти в об­ра­зо­ва­тел­ни и ку­лтур­ни ин­сти­ту­ции; прево­да­чи; кон­сул­тан­ти по език и ку­лту­ра (на Ве­ли­ко­бри­та­ния и САЩ) в мест­ни и меж­ду­на­род­ни пра­ви­тел­стве­ни и не­пра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции и ин­сти­ту­ции; спе­циа­ли­сти в пе­чат­ни и елек­трон­ни ме­дии; из­сле­до­ва­те­ли в област­та на об­ща­та лин­гви­сти­ка, срав­ни­тел­но­то ези­коз­на­ние, ли­те­ра­тур­на­та тео­рия и ис­то­рия­та на ли­те­ра­ту­ра­та; екс­пер­ти и кон­сул­тан­ти в бъл­гар­ски и чуж­де­стран­ни фир­ми, в ту­ри­сти­че­ския биз­нес, в из­да­тел­ския бранш, в би­блио­те­ки­те и дру­ги; по-на­татъ­шно об­уче­ние за при­до­би­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­ната сте­пен „магистър" и на­уч­но-об­ра­зо­ва­тел­ната сте­пен „доктор".