МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД и БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Редовно обучение

"ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В СФЕРАТА НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ"

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог – преводач и специалист по бизнес комуникация

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър" или „магистър"

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа или писмен държавен изпит

ТАКСА: 2263,20 лв. (по 1131,60 лв. на семестър)

 

Магистърската програма  Превод и бизнес комуникация не е тясно профилирана в направление Филологии. В нея се разгръщат както академичните, така и  професионално – практическите аспекти на превода.  Програмата е предназначена както за  кандидати, завършили  филологически направления с английски език, така и за кандидати от други професионални области на хуманитаристиката, обществените, икономическите, естествените и технически науки.

Учебният план отразява съвременните тенденции в развитието на бизнес комуникацията.Този аспект подготвя студентите за бъдеща реализация като специалисти в отдел Връзки с обществеността или проект-мениджъри.  От друга страна аспектът «Превод» позволява на студентите да доразвият уменията си и да прилагат по-успешно новоусвоени преводачески стратегии и техники. Аспектът «Превод» в програмата е експлицитно ориентиран към превод за специфични цели и професионалната преводаческа практика. Фокусът е върху съвременните контексти  (социални, политически, професионални), нормативната база, в която работи преводачът, както и информационно-технологичните ресурси за преводаческата професия към днешна дата.

Програмата е двусеместриална, с общ хорариум от 550 часа. Всеки курс завършва с писмен изпит, курсов проект или текуща оценка. Безспорно предимство е и модулният принцип на организация на програмата (съботно-неделен).

Кандидатстване:

За кандидатстването е необходим среден успех от следването в бакалавърската (или магистърската) степен, не по-нисък от добър. Необходими са познания по английски език – ниво С1 от европейската езикова рамка.

 • по документи – за кандидати, завършили филологически  направления с английски език
 • по документи – за кандидати с международен сертификат С1 от европейската езикова рамка или ДИ по английски език от предходна бакалавърска или магистърска степен.
 • конкурсен изпит – за кандидати от други професионални направления. Изпитът включва  самостоятелна разработка на предварително зададен текст за превод от типа  обществено-политически.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата притежават:

 • много добри познания по английски език;
 • практически умения във всички аспекти на превода: художествен, социално-политически, икономически, културологичен, технически, юридически, медицински;
 • много добри познания в областта на бизнес комуникациите;
 • практически умения за създаване на всички видове бизнес документация.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата могат да се реализират като:

 • преводачи от и на английски език в частни и държавни български фирми;
 • преводачи от и на английски език в чуждестранни компании;
 • специалисти и консултанти по език в български и международни правителствени и неправителствени институции;
 • експерти и специалисти в международни и национални проекти.

 

Ръководител на програмата е гл. ас. Веселина Койнакова, 

e-mail: vesselina.koynakova@abv.bg