МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА (за специалисти)  

Задочно обучение 

„УЧИТЕЛЯТ НА 21-ви ВЕК – ЗНАЕЩ И МОЖЕЩ"

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по...

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по английски език от 1. до 12. клас

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър" или „магистър" в специалности с английски език

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа

ТАКСА: 964,83 лв. (по 482,42 лв. на семестър)

 

Магистърската програма Английски език и методика (за специалисти) е напълно съобразена с целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на ПУ. Тя представлява комбинация от сериозна академична програма с два центъра – „Език" и „Методика", които не само се допълват, но и разкриват пред студентите по-големи възможности  за успешна и конкурентна реализация на образователния пазар.

Програмата е предназначена за студенти, които са придобили степен „бакалавър" в професионално направления 2.1 Филология (английски език), но които нямат професионална квалификация „учител по английски език".  От друга страна, тя дава възможност и на студенти, които вече притежават  квалификация „учител по английски език"  да доразвият и надградят уменията, придобити в бакалавърския курс на обучение.  Аспектът  „Методика" в програмата е експлицитно ориентиран към професоналната практика като отчита съвременните контексти на преподавателската професия и подготвя студентите да бъдат не само учители, но и учители-изследователи и полага основите на умения и компетентности за самостоятелно професионално развитие в областта на чуждоезиковото преподаване. 

Учебен план

 

Кандидатстване:

Приемът се извършва по документи според законовите и вътрешно-университетски изисквания за допуск до магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалности от професионалните направления:

  • 2.1 „Филология" (английски език) (със или без придобита професионална квалификация „учител по английски език")
  • 1.3 „Педагогика на обучението  по ......"  с придобита професионална квалификация „учител по английски език"

Изисква се среден успех от дипломата за бакалавър не по-нисък от добър.

 

   КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата притежават:

  • отлични професионални познания по английски език;
  • много добри познания по методика на преподаване на английски език в ОУ, СУ, хуманитарни, езикови, математически и професионални гимназии;
  • набор от професионални умения в областта на чуждоезиковото обучение
  • увереност в знанията си и самочувствие на добре подготвени специалисти
  • умения и компетенции за самостоятелно професионално развитие като учители- изследователи
  • престижна диплома, даваща им възможност да поемат часовете по английски език в ОУ, СУ, хуманитарни, езикови, математически и професионални гимназии.

 

Ръководител на програмата е ас. Румяна Илиева, е-mail: rumil0208@gmail.com