МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА (за неспециалисти)

Задочно обучение

"УЧИТЕЛЯТ НА 21-ви ВЕК - ЗНАЕЩ И МОЖЕЩ"

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по...

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по английски език от 1 до 12. клас

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър" или „магистър"

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа

ТАКСА: 1929,664 лв. за цялото обучение (по 482,42 лв. на семестър)

 

Магистърската програма е предназначена предимно за завършили бакалавърска или магистърска степен в професионални направления без английски език. Тя им предоставя възможност да се реализират или като квалифицирани учители по английски език, или да преподават предмети на английски език в ОУ, СУ, хуманитарни, езикови, математически и професионални гимназии (в съответствие с предишната си квалификация).

Програмата запознава студентите с основните лингвистични и литературни направления, със средствата за анализ на език, текст, дискурс и педагогическа практика, развива уменията им по английски език посредством автентичен езиков материал. В часовете по практически английски език се използва интегрираният подход в обучението. Работи се едновременно върху всички езикови компетенции – граматика, лексика, четене, слушане, писане. От друга страна, програмата отразява съвременните тенденции в развитието на методическия цикъл, запознава студентите с многообразието на научни подходи в ELT, като се поставя специален акцент върху комуникативния подход.

Обучението се извършва на модулен принцип – съботно-неделен. Лекционните курсове и семинарите се водят от щатни и хонорувани преподаватели от Филологическия факултет, които обезпечават и редовното обучение.

Учебен план

 

Кандидатстване:

За кандидатстването е необходим среден успех от следването в бакалавърската (или магистърската) степен, не по-нисък от добър. Необходими са познания по английски език – ниво В2 от Европейската езикова рамка.

  • По документи – за кандидати, които имат ДИ по английски език от предходна бакалавърска или магистърска степен;
  • По документи – за кандидати с международен сертификат В2 според Европейската езикова рамка.
  • Конкурсен изпит ‒ изпитът е в тестови формат и съдържа следните компоненти: диктовка, четене с разбиране, граматичен тест и лексикален тест (ниво В2). Примерен тест

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата притежават:

  • много добри познания по английски език;
  • много добри познания по методиката на преподаване на английски език в ОУ, СУ, хуманитарни, езикови, математически и професионални гимназии;
  • набор от професионални умения в областта на чуждоезиковото обучение;
  • увереност в знанията си и самочувствие на добре подготвени специалисти;
  • престижна диплома, даваща им възможност да поемат часовете по английски език в ОУ, СУ, хуманитарни, езикови, математически и професионални гимназии.

 

 

Ръководител на програмата е ас. Румяна Илиева, е-mail: rumil0208@gmail.com