Български език и английски език

 

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по английски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Учебен план

Балообразуване

 

      В спе­циал­ност­та „Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език" се изу­ча­ват ези­коз­на­ние и ли­те­ра­ту­роз­на­ние, ис­то­рия и съ­вре­мен­но съ­стоя­ние на бъл­гар­ския език и ан­глий­ския език, ис­то­рия на бъл­гар­ска­та ли­те­ра­ту­ра и на ан­глий­ска­та ли­те­ра­ту­ра, ос­нов­ни ме­то­ди­че­ски и пе­да­го­ги­че­ски дис­ци­пли­ни, как­то и из­би­ра­е­ми и фа­ку­лта­тив­ни дис­ци­пли­ни с об­що­фи­ло­ло­ги­че­ска и ху­ма­ни­тар­на на­со­че­ност.

      Ан­гли­ци­стич­на­та част на спе­циал­ност­та пред­ла­га въ­змож­но­сти за мак­си­мал­но усъ­вър­шен­ства­не на зна­ния­та и уме­ния­та по ан­глий­ски език (го­во­ре­не, слу­ша­не, че­те­не, пи­са­не) в по­со­ка на ин­те­гри­ра­на упо­тре­ба, при­до­би­ва­не на зна­ния в обла­сти­те на ан­гло­е­зич­на­та ли­те­ра­ту­ра и лин­гви­сти­ка, ку­лту­ро­ло­гия, превод, ос­нов­ни ме­то­ди­че­ски и пе­да­го­ги­че­ски дис­ци­пли­ни, свър­за­ни с пре­по­да­ва­не­то на ан­глий­ския език. По­ве­че­то тео­ре­тич­ни дис­ци­пли­ни се пре­по­да­ват на ан­глий­ски език.

      Бъл­га­ри­стич­на­та част пред­ла­га при­до­би­ва­не­то на за­дъл­бо­че­ни зна­ния за бъл­гар­ския език, ли­те­ра­ту­ра и ку­лту­ра, как­то и ме­то­ди­че­ски уме­ния за пре­по­да­ва­не­то им.

      Ква­ли­фи­ка­ция­та по­зво­ля­ва осъ­ще­ствя­ва­не на учеб­на, на­уч­но-ме­то­ди­че­ска и ор­га­ни­за­цион­но-упра­влен­ска дей­ност в си­сте­ма­та на про­све­та­та. За­вър­ши­ли­те бакалаври се реализират като учители по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра и по ан­глий­ски език и ли­те­ра­ту­ра в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща.

      Съ­ще­ству­ват въ­змож­но­сти за продъл­жа­ва­не на об­уче­ние­то в по-ви­со­ки об­ра­зо­ва­тел­ни сте­пе­ни – ши­рок спек­тър от ма­ги­стър­ски про­гра­ми и док­то­ран­ту­ри в раз­лич­ни ху­ма­ни­тар­ни обла­сти. Под­го­тов­ка­та по два­та ези­ка пред­по­ла­га въ­змож­но­сти за ре­а­ли­за­ция в прево­да­че­ска­та, ме­дий­на­та и ­кон­сул­та­тив­на­та сфе­ра.