МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД

Редовно обучение

"ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА"

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог – преводач и лингвист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър" или „магистър"

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа или писмен държавен изпит

ТАКСА: 2263,20 лв. (по 1131,60 лв. на семестър)

 

Магистърската програма Лингвистика и превод е предназначена както за  кандидати, завършили  филологически направления с английски език, така и за кандидати от други професионални области на хуманитаристиката, обществените, икономическите, естествените и техническите науки.  

Учебният план отразява съвременните тенденции в развитието на лингвистичните теории, запознава студентите с многообразието на научни подходи между които генеративизъм, когнитивизъм, функционализъм и ги ориетира към бъдещи научни изследвания. От друга страна аспектът «Превод» им позволява да доразвият уменията си и да прилагат по-успешно новоусвоени преводачески стратегии и техники. Аспектът «Превод» в програмата е експлицитно ориентиран към професоналната практика и развитие на преводаческата професия, като отчита съвременните контексти на превода (социални, политически, професионални), нормативната база, в която работи преводачът, както и информационно-технологичните ресурси за преводаческата професия към днешна дата.

Програмата е двусеместриална. Общият хорариум е с обем от 540 часа. Всеки курс завършва с писмен изпит, курсов проект или текуща оценка. Безспорно предимство е и модулният принцип на организация на програмата (съботно-неделен).

 

Кандидатстване:

За кандидатстването е необходим среден успех от следването в бакалавърската (или магистърската) степен, не по-нисък от добър. Кандидатите трябва да владеят английски език на ниво С1 от Европейската езикова рамка.

 • по документи – за кандидати, завършили филологически  направления с английски език
 • по документи – за кандидати с международен сертификат С1 от Европейската езикова рамка или с ДИ по английски език от предходна бакалавърска или магистърска степен.
 • конкурсен изпит – за кандидати от други професионални направления. Изпитът включва  самостоятелна разработка на предварително зададен текст за превод от типа  обществено-политически.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата притежават:

 •  много добри познания по английски език;
 • практически умения във всички аспекти на превода: художествен, социално-политически, икономически, културологичен, технически, юридически, медицински;
 • много добри познания в областта на лингвистичната наука;
 • практически умения за съпоставителни научни изследвания.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата могат да се реализират като:

 • преводачи от и на английски език в частни и държавни български фирми;
 • преводачи от и на английски език в чуждестранни компании;
 • специалисти и консултанти по език в български и международни правителствени и неправителствени институции;
 • изследователи в областта на общата лингвистика и сравнителното езикознание.

Ръководител на програмата е гл. ас. Веселина Койнакова, 

e-mail: vesselina.koynakova@abv.bg