ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА НАУЧНОТО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

на Катедра „Английска филология" към ФФ на ПУ "П. Хилендарски"

 в областта на докторската програма: „Английски език и езикознание"

ЗА ПЕРИОДА: януари 2008 – декември 2013 г.

 

 

 

Вид дейност

 

 

Брой

 1.  

Участие в международни конференции в чужбина

15

 1.  

Участие в международни конференции в България

36

 1.  

Участие в национални конференции в България

9

 1.  

Публикации в чужбина

16

 1.  

Публикации в България

37

 1.  

Научен редактор на книги

2

 1.  

Монография

2

 1.  

Автор на учебник

6

 1.  

Автор на речник

3

 1.  

Участие в национални проекти

20

 1.  

Участие в международни проекти

8

 1.  

Рецензии на статии в сборници

25

 1.  

Участия в жури за присъждане на степен «Доктор» или научно звание «Доцент»

0

 1.  

Участие в комисия за провеждане на конкурс за «Преподавател по английски език»

2

 1.  

Рецензии на дипломни работи

15

 1.  

Ръководство на дипломни работи

8

 1.  

Цитирания в България и чужбина

18