Name: Asst. Prof. Atanas Manchorov, Ph. D.

 

E-mail: atanas.manchorov [at] gmail.com

 

Any additional position: ex. Director of Studies

 

 

Research interests: English literature, literary theory, philosophy

 

Subjects taught:

BA Courses:

MA Courses:

 

Publications (Organise them Newest to Oldest and you are welcome to include as many as you wish. Please make sure you use MLA Style):

Books

 • Между епоса и романа. Концепциите на М. М. Бахтин и „междинните" жанрове в средновековната английска литература. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011. Печ. изд. (ISBN 978-954-423-676-2).

Selected articles

 • „Medieval Mystery Plays and the Protopolyphonicity of Artistic Form". Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски". Ред. Жоржета Чолакова, Елена Гетова.  Т. 50. Кн. 1. Cб. Г. (Филологии). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2012. 182-194. Печ. изд (ISBN 0861-0029).

 • „За полифонията в средновековната литература: спорни въпроси и перспективи". Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски". Ред. Жоржета Чолакова, Елена Гетова.  Т. 49. Кн. 1. Cб. Б. (Филологии). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011. 353-364. Печ. изд (ISBN 0861-0029).

«Bakhtin Revisited: The "Philosophy of Value" and Narratology as Languages of Diverse Critical Methodologies». Intercultural Communication (Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies). Part II. Comp. Madeleine Danova and Milena Katsarska. Sofia: Polis Publishers, 2009. 161-74. Print (ISBN 978-954-796-030-5).

 • «Концепциите на Михаил Бахтин и „междинните" жанрове в средновековната литература». Scientific Research of the Union of Scientists – Plovdiv. Plovdiv: n.p., 2009. 258-62. Print (ISSN 1311-9192).

 • «За състоянието на категориите "автор" и "повествовател" в англосаксонския епос». Научни трудове на съюза на учените – Пловдив (Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Т. III). Пловдив: Академично издателство на Аграрен университет, 2003. 300-07. Печ. изд. (ISSN 1311-9192).

 • "Cases of Narratorial Overtness in Medieval Romance". Научни трудове на съюза на учените – Пловдив (Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Т. II). Пловдив: Академично издателство на Аграрен университет, 2002. 315-20. Печ. изд. (ISSN 1311-9192).

 • "On the Levels of Communication in Narrative: An Insight into Anglo-Saxon Epic Tradition." Dialogues: American Studies in an International Context. Ed. M. Katsarska. Plovdiv: Zombori, 2002. 233-38. Print (ISBN 954-91615-1-X).


Projects:

 • Дати: 2006-2007 г. Наименование: Комисия на Филологически факултет за синхронизиране на учебните планове и програми с оглед на новите изисквания на комисията по акредитация (ПУ "Паисий Хилендарски"). Форма на участие: член на комисията

 • Дати: 2000-2001 г. Наименование: "Съвременни и иновативни методи на тестуване и оценяване на знанията на студентите във ВУЗ" — Център за научни изследвания в ПУ "Паисий Хилендарски". Форма на участие: член на екипа.


Membership in Academic and Professional Institutions, Bodies and Organizations:

 • 2000 — ; BSBS (Bulgarian Society for British Studies) – affiliated to ESSE (The European Society for the Study of English);

 • 2001 — ; Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv.