МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И УПРАВЛЕНИЕ В БИЗНЕСА

Редовно обучение

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог преводач и специалист по управление в бизнеса

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър" или ОКС „магистър"

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит по английски език и изпит или защита на проект по управление в бизнеса.

ТАКСА:

 

Магистърската програма Английски език и управление в бизнеса не е тясно профилирана в направление Филологии. Програмата е предназначена за студенти, които се интересуват от професионална реализация в аутсорсинг индустрията в сферата на информационните технологии (ITO) и бизнес процесите (BPO). В нея се разгръщат както академичните, така и професионално-практическите аспекти на превода и бизнес администрацията и управлението на проекти.

Програмата се фокусира върху превод от една страна, и форми на управлението в бизнеса от друга. Преводът се предлага по аспекти, като по-основната тежест се поставя на превод за специфични цели. Отделено е място и на език, стил и редактиране, както и на информационните технологии в помощ на преводача. Програмата предлага и два модула устен превод – консекутивен и симултанен. Модулът по симултанен превод се провежда в компютърна лаборатория с достъп до интернет на всеки компютър, с качен софтуер за разчитане на аудио и видео файлове и запис на глас, ползват се слушалки с микрофони. Така студентите се запознават как да използват сайтовете с уебкаст на международни конференции, както и уебсайтове на отделните конференции с качени в тях презентации и пълни текстове. На всеки студент е осигурен лицензиран достъп  с личен код до професионалния преводачески  софтуеър – memoQ.

Постигнат е баланс със специализирани курсове в областта на администрацията като Основи на аутсорсинг бизнеса, Основи на ИТО, Комуникативни умения и работа в екип, Управление на проекти и др.

Обучението има комплексен и интердисциплинарен характер, като познанията върху аутсорсинг сферата са основа за изграждане и доразвиване на умения и знания като управление на проекти, бизнес комуникация, управление на хора и работа в екип, обслужване и управление на клиентски очаквания и нужди, работа с чуждестранни бизнес документи, бизнес анализи и бизнес английски.

Учебен план

 

Кандидатстване:

Приемът се извършва според законовите и вътрешно-университетски изисквания за допуск до магистърска степен. Необходими са познания по английски език на ниво C1 от Европейската езикова рамка.

Приемът се осъществява:

  • по документи – за кандидати с придобита бакалавърска степен от професионални направления с английски език;
  • по документи – за кандидати от други професионални направления, с положен държавен изпит по английски език;
  • по документи – за кандидати с международен сертификат C1 от Европейската езикова рамка;
  • конкурсен изпит по английски език – за кандидати, които не отговарят на горепосочените условия. Изпитът е в тестови формат и съдържа следните компоненти: четене с разбиране, граматичен тест и лексикален тест на ниво С1 от Европейската езикова рамка.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Студентите придобиват следната квалификация:

  • притежават и демонстрират знания и разбиране на материята в областта на превода и бизнес администрацията в аутсорсинг индустрията и като цяло в мултикултурна бизнес среда;
  • могат да прилагат придобитите знания и умения;
  • способност да управляват бизнес проекти в аутсорсинг индустрията;
  • притежават възможности да продължат обучението си с известна степен на самостоятелност, да участват в докторски програми от същото или аналогично направление.

 

Ръководител на програмата е гл. ас. д-р Росица Декова, e-mail: rodekova@gmail.com