МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

задочно обучение

„УЧИТЕЛЯТ НА 21-ви ВЕК – ЗНАЕЩ И МОЖЕЩ"

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по...

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по английски език – предучилищна и начална училищна степен

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър" или „магистър"

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа

ТАКСА: 1100 лв. (550 лв. на семестър)

 

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалавърска или магистърска степен както от професионално направление „Педагогика" и „Педагогика на обучението по чужд език", така и от направление „Филологии" (с педагогически профил).

Учебният план предлага специализирани курсове по граматика, лексика, детска литература и език и култура. Поставен е акцент върху най-новите модели на преподаване в предучилищен и начален училищен етап, като комуникативен подход и интерактивни практики.

Програмата е двусеместриална и обучението се извършва на модулен принцип (съботно-неделен). Лекционните курсове и семинарите се водят от щатни и хонорувани преподаватели от Филологическия факултет, които обезпечават и редовното обучение.

 

Кандидатстване:

За кандидатстването е необходим среден успех от следването в бакалавърската или магистърската степен, не по-нисък от Добър. Необходими са познания по английски език – ниво В1 от Европейската езикова рамка.

  • по документи – за кандидати, които имат ДИ по английски език от предходна бакалавърска или магистърска степен
  • по документи – за кандидати с международен сертификат В1 от европейската езикова рамка
  • конкурсен изпит – изпитът е в тестови формат и съдържа следните компоненти: четене с разбиране, граматичен тест и лексикален тест. (ниво В1) Примерен тест

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата притежават:

  • много добри познания по английски език;
  • много добри познания по методиката на преподаване на английски език в начален курс;
  • набор от професионални умения в областта на предучилищен и начален училищен етап;
  • увереност в знанията си и самочувствие на добре подготвени специалисти;
  • престижна диплома, даваща им възможност да поемат часовете по английски език в предучилищен и начален училищен етап на обучение.

Прием: Молба по образец се подава в Катедрата по Английска филология: ПУ „П.Хилендарски", Ректорат, каб. 353, тел. 032/261 239

Ръководител на програмата е ас. Румяна Илиева, е-mail: rumil0208@gmail.com