Лингвистика с маркетинг

  • Английски език и немски език с маркетинг
  • Английски език и френски език с маркетинг
  • Английски език и испански език с маркетинг
  • Английски език и руски език с маркетинг

   Професионално направление: Филология

   Образователно-квалификационна степен: бакалавър

   Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

   Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

   Форма на обучение: редовна

   Учебен план

   Балообразуване

 

Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по маркетинг. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

     Предвижда се учебният процес в рамките на специалността да се осъществи по четири програми: Английски език (базисен език) и немски език (втори език), Английски език (базисен език) и френски език (втори език), Английски език (базисен език) и испански език (втори език) и Английски език (базисен език) и руски език (втори език).

     Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на историята и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на маркетинга: маркетингов мениджмънт; връзки с обществеността; реклама и рекламна политика; стокови борси; комуникации и комуникационна политика; анализ на риска; корпоративни финанси; маркетингови изследвания; икономически теории; статистика; социология на икономиката; макроикономика; геоикономика; основи на правото; основи на управлението; стопанска история.

     Модулът с дисциплини по маркетинг дава базисни знания по икономика и управление, познания за маркетинговия процес и маркетинговата дейност на отделни пазари и сфери на стопанския живот на различни управленски равнища. Студентите с два чужди език изграждат в профила си компетентности и умения за проектиране и провеждане на маркетингови проучвания, за разработване на маркетингови стратегии, техники и практики за навлизане на пазара, за стабилизиране и разширяване на пазарни позиции.

     Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (английски език) и за втория (немски, френски, испански или руски) език – с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво В2 от Европейската езикова рамка.