Име и титла: гл.ас. д-р Росица Декова

 

Друга длъжност: Академичен наставник на специалност Лингвистика с информационни технологии

 

е-mail: rosdek [at] uni-plovdiv.bg

 

Научни интереси: теоретична и приложна лингвистика - лексикална семантика, аргументна структура, синтактико-семантичен интерфейс, формално описание на глаголните значения; компютърна лингвистика и NLP - лексикално-семантични мрежи, семантични релации, корпусна лингвистика и лингвистична анотация; онтологично инженерство и семантичен уеб;

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

Магистри:

 • Езикови ресурси и технологии
 • Лингвистика на текста (на английски)
 • Социолингвистика (на английски)

Докторанти:

 • Информационни технологии в изследванията

 

Публикации:

Монографии и глави от книги:

 1. Dekova, R. 2011. Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian. An empirical study of lexically encoded information and its formal representation. LAP LAMBERT Academic Publishing AG & Co. KG, ISBN 978-3-8383-0231-7 (http://www.amazon.com/Lexical-Encoding-Verbs-English-Bulgarian/dp/3838302311)
 2. Коева, Св., Р. Влахова, Р. Декова, П. Несторова, Ат. Атанасов. 2008. Представяне на лингвистичната информация в Българския Фреймнет – лингвистична мотивировка, В: Св. Коева (съст.) Българският Фреймнет. Семантично-синтактичен речник на българския език, София, 2008, 58-78.
 3. Коева, Св., Р. Влахова, Р. Декова, П. Несторова, Ат. Атанасов. 2008. Примерни речникови статии. В: Св. Коева (съст.) Българският Фреймнет. Семантично-синтактичен речник на българския език, София, 2008, 79-103.
 4. Dekova, Rositsa 2006. Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian. Doctoral thesis published in NTNU trykk, Dragvoll, Trondheim 2006. (available at: NTNU digital library)

Избрани статии и студии в периодични списания и научни сборници:

 1. Тодорова, Мария, Росица Декова. Български POS анотиран корпус – особености на граматичната анотация.– В: Езикови ресурси и технологии за български език. Състав. и научн. ред. Св. Коева, Д. Благоева, Т. Тинчев. София: Академично издателство „Марин Дринов", 2014. стр.
 2. Stoyanova, I. and R. Dekova, Analysis of Translational Asymmetries in Verb Argument Structures. In: Formalising Natural Languages with NooJ. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing (CSP), ISBN (10): 1-4438-4733-X, ISBN (13): 978-1-4438-4733-9, pp. 136-149 (pdf - sample)
 3. Svetla Koeva, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, and Ekaterina Tarpomanova. The Bulgarian National Corpus: Theory and Practice in Corpus Design. – Journal of Language Modelling, 2012, Vol. 0, No. 1, pp. 65-110. ISSN: 2299-8470 (pdf)
 4. Svetla Koeva, Ivelina Stoyanova, Rositsa Dekova. Applications of Bulgarian-English Parallel Corpus for Exploring Translational Asymmetries. In Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012, с. 237-250. ISBN: ISBN (10): 1-4438-3711-3, ISBN (13): 978-1-4438-3711-8. (pdf)
 5. Декова, Росица, 2011. Балкански конференции, посветени на компютърната обработка на езика. сп. Съпоставително езикознание. XXXVI, 2011, № 2, стр. 125-126, ISSN 0204-8701
 6. Декова, Росица и Петя Несторова. 2011. Формално описание на някои непреходни глаголи за движение в Българския ФреймНет. сп. Български език, LVIII (2011), бр. 1, стр. 31-43, ISSN 0005-4283
 7. Коева, Светла, Ивелина Стоянова, Росица Декова, 2011. Българо-английски-Х+ паралелен корпус. сп. Български език 58 (2011), 3, 100-118, ISSN 0005-4283
 8. Димитрова Вълчанова, Мила и Росица Декова. 2009. За кодирането на лексикалната информация: ситуации и тяхната лексикализация в английски и български. сп. Български език, LVI (2009), бр. 3, стр. 84-96
 9. Dekova, Rositsa 2008, Li-Attachment in Multiverb Constructions in Bulgarian. In: Zybatow, Gerhild et al. (eds.). Formal Description of Slavic Languages: The Fifth Conference, Leipzig 2003. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2008. pp. 300-307
 10. Dekova, Rositsa 2007. Formal Description of Verb Meaning across Languages. In: Peter Kosta & Lilia Schrucks (eds.), Potsdam Linguistic Investigations, vol.1 Linguistic Investigations into Formal Description of Slavic Languages, Peter Lang: Frankfurt am Main, 2007, pp. 489-502.
 11. Dimitrova-Vulchanova Mila & Rositsa Dekova, Event Lexicalization Across Languages. In: SOUTHERN JOURNAL OF LINGUISTICS 29: 36-51, 2007 Southeastern Conference on Linguistics.

Избрани статии, публикувани в сборници с доклади от конференции:

 1. Dekova, Rositsa. (2020). The Ontology of Bulgarian Dialects – Architecture and Information Retrieval. In Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference, May 2020, Marseille, European Language Resources Association, pp. 4877—4882, (online)
 2. Dekova, Rositsa. (2019). An Ontological Model of the Dialectal Division of the Bulgarian Language. In V. Micheva, D. Blagoeva, S. Kolkovska, T. Aleksandrova and Hr. Deykova (Eds.), Proceedings of the International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin (Sofia, 14th – 15th May 2019). Prof. Marin Drinov Press of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 309—318, (in Bulgarian). (online)
 3. Rositsa Dekova and Adelina Radeva. (2018) Introducing Computational Linguistics and NLP to High School Students. In: Proceedings of the Third International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, pp. 162-168, ISSN: 2367 5675 (online).
 4. Rositsa Dekova, Vesselina Koynakova. (2016). Using Electronic Language Resources in Teaching and Academic Research on the Epistemic Predicative Adjectives. In: Proceedings of the New Paradigms in English Studies, Sofia University "St. Kliment Ohridski", 25 – 27 November 2016. (online)
 5. Rositsa Dekova, Vesselina Koynakova. (2016). Teaching English Conditional Clauses Through Language Resources. Scientific Works Of University Of Food Technologies, 2017, Volume 64, Issue 1, pp. 308-314
 6. Rizov, Borislav and Rositsa Dekova. Anaphora–Clause Annotation and Alignment Tool. In: Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Gothenburg, Sweden, April 26-30, 2014, Association for Computational Linguistics, pp. 69-72, ISBN 978-1-937284-75-6. (pdf)
 7. Derzhanski, Ivan and Rositsa Dekova. Electronic Language Resources in Teaching Mathematical Linguistics. In: Proceedings of the First International Conference Computational Linguistics in Bulgaria, September 4, 2014, Sofia, Bulgaria, The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, Bulgarian Academy of Sciences, pp.7-11.
 8. Несторова, П. и Р. Декова. Електронните корпуси като научноизследователски инструмент – възможности и перспективи. В: Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, том LXI, 2014 г.
 9. Svetla Koeva, Borislav Rizov, Ekaterina Tarpomanova, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Hristina Kukova, and Angel Genov. Application of Clause Alignment for Statistical Machine Translation. In Proceedings of SSST-6, Sixth Workshop on Syntax, Semantics and Structure in Statistical Translation, Jeju, Republic of Korea, 12 July 2012., The Association for Computational Linguistics: ACL 2012 / SIGMT / SIGLEX Workshop, 2012, pp. 102-110. ISBN: 978-1-937284-38-1. (pdf)
 10. Svetla Koeva, Borislav Rizov, Ekaterina Tarpomanova, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Hristina Kukova, and Angel Genov. Bulgarian-English Sentence- and Clause-Aligned Corpus. In Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in the Humanities (ACRH-2), Lisbon, 29 November 2012., Lisboa: Colibri, 2012, pp. 51-62. ISBN: 978-989-689-273-9. (pdf)
 11. Svetla Koeva, Ivelina Stoyanova, Rositsa Dekova, Borislav Rizov, Angel Genov. Bulgarian X-language Parallel Corpus. In Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12), Istanbul: European Language Resources Association (ELRA), 2012, с. 2480-2486. ISBN: ISBN: 978-2-9517408-7-7. (pdf)
 12. Декова, Росица. 2012. Българското езикознание в съвременния свят – Български национален корпус. В Сборник с доклади Юбилейни Паисиеви четения 2011, том 49, кн. 1, сб. А, 2011, с. 287-304.
 13. Dekova, Rositsa and Petya Nestorova. 2011. Verbs of Movement in the Bulgarian FrameNet. In: Papanikos, Gregory T. (Ed.) Literature, Languages & Linguistics. Abstract Book from the 4th Annual International Conference on Literature, Languages & Linguistics, 11-14 July 2011, Athens, Greece. Published by Athens Institute for Education and Research, pp. 32-33, ISBN: 978-960-9549-16-5
 14. Петя Несторова и Росица Декова. 2011. Опит за класификация на глаголите за движение в Българския ФреймНет. Научни трудове на УХТ, том 58, Свитък 2, стр. 481-486, ISSN 0477-0250
 15. Dekova, Rositsa and Petya Nestorova. 2010. Formal description of some intransitive verbs of non-directed movement in the Bulgarian FrameNet, In: Tadič et al. (eds), Proceedings to The Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 4-6 October 2010, Dubrovnik, Croatia, pp. 13-18, ISBN 978-953-55375-2-6 (pdf)
 16. Koeva, Sv., Rositsa Dekova. 2008. Bulgarian FrameNet, In: Tadic et al. (eds), Proceedings to The Sixth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 25-28 September 2008, Dubrovnik, Croatia, pp. 59-67.(pdf)
 17. Dekova, Rositsa & Dimitrova-Vulchanova Mila 2006. Event Lexicalization Across Languages. In: Koeva, Sv. & Dimitrova-Vulchanova, M. (eds.) Proceedings to the Fifth International Conference Formal Approaches to Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 37-40.
 18. Dekova, Rositsa 2005. Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian. In: Bouillon Pierrette and Kyoko Kanzaki (eds.) Proceedings to the Third International Workshop on Generative Approaches to the Lexicon, May 19-21, 2005, Geneva, Switzerland, pp. 54-61

Преводи:

Kusama – Infinity, 2019. Сдружение „Изкуство днес", Пловдив 2019

Façade Video Festival 2013. Сдружение „Изкуство днес", Пловдив 2014.

Подходи към щастието // Approaches to Happiness. Проект на MitOst. (www.mitost.org). София 2014.

Façade Video Festival 2012. Сдружение „Изкуство днес", Пловдив 2013.

Façade Video Festival 2011. Сдружение „Изкуство днес", Пловдив 2012. ISBN 978-954-91339-5-0

България ли? ...А, да, Букрещ! Каталог на 13-то издание на Седмица на съвременното изкуство 2007, Сдружение „Изкуство днес", 120 стр. ISBN: 978-954-91339-2-9

Българските исторически паметници в Цариград  [графично изд.], изд. Вион, 2012. ISBN:  978-954-9501-76-6        

 

Участие в международни проекти:

 • ATLAS: Applied Technology for Language-Aided CMS. (01.03.2010-28.02.2013) Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP: CIP-ICT-PSP-2009-3.
 • CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (01.02.2011– 31.01.2013). Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP: CIP-ICT-PSP-2010.6.1.
 • Building Language Resources and Translation Models for Machine Translation focused on South Slavic and Balkan Languages, (01.11.2007 - 31.12.2008) финансиран по програмата на ЕС ICT 10503 RP, SEE-ERA.NET.

 

Участие в национални проекти:

 • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН "Студентски практики – Фаза 2", финансиран от ОП НОИР (текущ)
 • Проект BG16RFOP002–1.002-0819 „Исторически архив на корпоративно наследство" (период: 31.05.2017 – 10.08.2018). Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002_1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия".
 • Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ): Национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование" (Период: 2013-2014), Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • Проект BG051PO001-3.1.07-0024  „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления" Бенефициент: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда", (Период: 2013-2014), Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 Студентски практики, (Период: 2013-2014), финансиран от Министерство на образованието и науката, Eвропейски социален фонд, Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013.
 • Проект BG051PO001-3.3.06-0022 / 19.03.2012 г. „Интегриране на  нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика", Ръководител: проф. Светла Коева, Период: 2012-2014, Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 в рамките на схемата за безвъзмездна финансова помощ Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.
 • Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора", Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2012-2013 учебна година.
 • Проект МУ03231 / 21.10.2011 г. „Многоезикови паралелни корпуси – в помощ на съвременните езикови технологии". Ръководител: гл. ас. д-р Екатерина Търпоманова. Финансиране: 18 649 лв., Фонд „Научни изследвания" по конкурсна програма „МЛАДИ УЧЕНИ-2011".
 • Проект ДИД 02/53/17.12.2009 Информационна среда за комплексно лексикографско описание на словното богатство на българския език (от началото на ХІХ в. до наши дни)  (01.01.2010-31.12.2012), Финансиран по програма Развитие н научния потенциал, НФНИ,
 • Проект ДИД 02/19 от 17.12.2009 Уеб приложения за редактиране на български текстове  (01.01.2010 -31.12.2012), финансиран по програма Идеи от НФНИ
 • Проект BG051PO001-3.3.04/27 Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване, (28.08.2009-28.08.2011) Европейски социален фонд, програма „Развитие на човешките ресурси".
 • Национална програма „С грижа за всеки ученик", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" в ОМГ „Акад. Кирил Попов"(2013-2020) и в ЕГ „Иван Вазов"(2014-2017).

Членство в академични и професионални институции и организации:

 • СМБ, секция „Математика и лингвистика", член на Управителния съвет
 • Съюз на учените в България – Пловдив

 • Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов"
 • Association for Computational Linguistics (ACL)

Грамоти:

 • Грамота за отлично представяне като специализант по проект Проект BG051PO001-3.3.06-0022 / 19.03.2012 г. Интегриране на  нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика, по финансова схема Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Европейски социален фонд.
 • Грамота за високи постижения в подготовката на ученици в Националната олимпиада по математическа лингвистика, 5-6 април 2014 г., Съюз на математиците в България, Секция „Математика и лингвистика".
 • Грамота за ръководител на ученик, класиран на първо място в Националната олимпиада по математическа лингвистика, 20-21 април 2013 г., Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.

 

Стипендии:

2002-2006 Докторант към Института за модерни чужди езици на Норвежкия университет за наука и технологии, Трондхайм.