ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА НАУЧНОТО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

на Катедра „Английска филология" към ФФ на ПУ "П. Хилендарски"

 в областта на докторската програма: „Англoeзична литература"

за периода 2008 –2013 г.