Име и титла: Асистент Веселина Койнакова

 

Друга длъжност:

Ръководител на редовни магистърски програми - Лингвистика и превод; Превод и бизнес комуникация; Език и лингвистика

Академичен наставник на специалност "Приложна лингвистика"

Отговорник "Учебна дейност" - Бакалавър (2003-2015); 

 

E-mail: vesselina.koynakova [at] abv.bg, veskoj [at] uni-plovdiv.bg

 

Научни интереси: съпоставителни лингвистични проучвания

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

 

Магистри:

 • Език и стил. Редактиране. (Английски)

 • Бизнес английски

 • Морфология на съвременния английски език

 • Език и комуникация

 • Практическа лингвистика

 • Практически английски - Лексика, Граматика, Превод, Писане

 

Публикации: (отнасящи се до областта на научните интереси)

 • The Epistemic Use of Mental State Predicates in English and Bulgarian. Сборник от юбилейна международна конференция „50 години ВТУ Св.Св. Кирил и Методий"(стр.413-421). Университетско издателство Св.Св. Кирил и Методий, 2014. ISBN 978-954-524-975-4

 • The Epistemic Use of The English Modal Verbs May and Might and The Bulgarian Може да Construction. A Case Study based on "The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde and "Angels and Demons" by Dan Brown. П.У. "Паисий Хилендарски", Научни трудове, том 51 кн.1, сб.Б, (стр 44-49) 2013, ISSN 0861-0029

 • The Expression of Epistemic Modality in English and Bulgarian-The Picture of Dorian Gray. In Eds. Evgenia Pancheva et al. Peregrinations of the Text, Юбилеен сборник в чест на проф. А. Шурбанов, Sofia: Sofia University Press, 2013, стр. 461-470)

 • Constructing Possibility in Conditional Clauses. Epistemic Markers in English and Bulgarian. П.У. "Паисий Хилендарски", Научни трудове, том 50, кн.1, сб.Б, (стр 174-189) 2012, ISSN 0861-0029

 • A Cognitive Approach to Epistemic Modality: The notions of Probability and Possibility in English and Bulgarian, Сборник от Научна конференция "International Interdisciplinary Conference: Comparisons, Interactions, and Contestations Within/ Across Cultures", Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius University Press, ( стр 96-108) 2012,  ISBN  978-954-524-858-0

 • The Expression of Logical Necessity in "The Picture of Dorian Gray". Научни трудове на  СУБ- Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том ХІV, (стр. 229-236) 2012, ISSN 1311-9192

 • A Cognitive Approach To Epistemic Markers of Logical Necessity, Probability,and Predictability in English and Bulgarian. Similarity and Variation of Usage in Dan Brown's "Angel and Demons" and its Translation in Bulgarian. "Паисий Хилендарски", Научни трудове, том 49, кн.1, сб.Б, (стр 174-189) 2011, ISSN 0861-0029

 • Epistemic Modality in the Past: A Cognitive Approach. ПУ "Паисий Хилендарски", Научни трудове, том 48, кн.1, сб.Б, (стр 329-339) 2010, ISSN 0861-0029

 • Constructing the Modal Meanings of Logical Assumption, Possibility, and Probability in English and Bulgarian, Сборник от Научна конференция  "90 години Варненски Икономически Университет-Световната криза и икономическото развитие: Предизвикателства пред чуждоезиковото обучение ", том 4, ( стр. 252-263), 2010, ISBN 978-954-21-0489-6

 

Учебници:

 • Translation Practicum: English and Bulgarian. (in co-authorship) Plovdiv: Plovdiv University Press, 2008. ISBN 978-954-423-472

 • Помагало по Морфология на САЕ (in co-authorship).Издателство „Контекст"2006, Пловдив. ISBN-10; 954-91064-9-7; ISBN-13; 978-954-91064-9-7

 • Vocabulary XL (in co-authorship). Издателство " Нанси", 2001, Пловдив. ISBN 954-9718-15-8

 • Translation XL (in co-authorship). Издателство " Нанси", 1999, Пловдив. ISBN 954-9718-02-6

 

Тестове за кандидат-студенти:

 • "5 Admission Tests in English" Book 1 (in co-authorship). Издателство Контекст, 2006, Пловдив. ISBN 978-954-8238-03-8

 • "5 Admission Tests in English" Book 2 (in co-authorship). Издателство Контекст, 2008, Пловдив. ISBN  978-954-8238-01-4

 

Проекти:

 • 2014: BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование"

 • 2013-2014: BG051PO001-3.1.07-0024 "Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления"

 • 2012: ФЛФ-008   Българска националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска интеграция и глобализация-

 • 2001 – 2003: Изследователски проект на тема " Помагало по морфология на САЕ и интернет апликация" финансиран от НИС при ПУ "Паисий Хилендарски".

 • 2000 – 2001: Ръководител на изследователски проект на тема "Съвременни и иновативни методи за оценяване знанията във ВУЗ", финансиран от НИС при ПУ "Паисий Хилендарски".

 • 1999 – 2000: Разработване на учебник по лексика " Vocabulary Excel" финансиран по програма ФАР

 • 1996 – 1998: TEMPUS Проект SJEP 11010

 

Членство в академични и професионални институции и организации:

 • БДА - Българско дружество по англицистика

 • Съюза на учените в България