Име: Доц. Д-р Яна Атанасова Роуланд

 

E-mail: yanarowland1977 [at] abv.bg

 

Кратка професионална биографична справка:

 

От юни 2014 г. – Доцент / ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ; ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ФИЛОЛОГИЯ: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – История на английската литература – Викторианска литература/

Главен асистент по английска литература от май 2009 г.

От декември 2006 г. – Доктор /научна специалност 05.04.06. – Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия./ През май 2006 г. защитава дисертация на тема The Treatment of the Themes of Mortality in the Poetry of the Brontë Sisters /публикувана същата година от УИ "Паисий Хилендарски"/.

 

Родена в гр. Пловдив през 1977 г.

Завършила с отличие ГЧЕ "Иван Вазов", гр. Пловдив през 1995 г.

Наградена със златен медал от Международната Ученическа Олимпиада по Руски Език и Литература, ИРЯЛ "А. С. Пушкин", Москва 1995.

През 2000 завършва с пълно отличие ПУ "Паисий Хилендарски" със специалност "Руски език и английски език". Защитава магистърска дипломна теза в областта на английската литература на 19 век (The Functions of Nature in Emily Brontë's Wuthering Heights).

През 1999 г. (февруари-май) специализира Английска литература на 19 в. в King's College London UK.

Стипендиант на The George Soros Institute (1996-1999 – разработка на дипломна работа), както и на The Round Table Club Bulgaria (1999-2000 – високи академични постижения).

През периода 2007 – 2014 г. работи и като хоноруван титуляр по история на английската л-ра, американска л-ра, стилистика на английския език във филиала на ПУ в гр. Смолян.

Работи като хоноруван асистент по практически английски език в Пловдивския университет от 2000 г. до 2007 г., когато постъпва като щатен асистент по Английска литература на 19 в.

Специализирала е в университетски центрове във Великобритания /Лондон – 1999, 2005 г.; Манчестър RICC – 2009 г; Шефийлд – 2009 – The Bakhtin Research Centre; Лафбъроу – 2008–2013 г.; Линкън – 2009 г.,/, както и в Държавния университет в Санкт-Петербург, Русия /1997, 2001 г./.

Стипендиант е на: СУБ /2008 г. – Национална годишна награда за високи академични постижения на учен до 35 г. в областта на хуманитаристиката/; ESSE (The European Society for the Study of English – за проекта The Aporetic Fear: Mourning as Self-Construction In English Poetry of the Victorian Age & the Early 20th-Century') за академичната 2008-2009 г.

Участвала е в множество международни и национални конференции и семинари.

 

Научни интереси:

Английска литература от Викторианската епоха, английска поезия /1750-1920/, сестрите „Бронте", Тенисън, Харди, У. Оуен, Е.Б. Браунинг; съвременна европейска екзистенциална етика и херменевтика /Хайдегер, Гадамер, Левинас, Дерида, Бахтин, Яус, Козелек, Рикьор, Изер/

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

Магистри:

 

Публикации:

 

Книги:

Rowland, Yana, Movable Thresholds: on Victorian Poetry and beyond in Nineteen Glimpses, 360 pages, Plovdiv University Press, 2014. ISBN: 978-954-423-922-0.

 

Rowland, Yana, The Treatment of the Themes of Mortality in the Poetry of the Brontë Sisters, 361 pages, Plovdiv: Plovdiv University Press, 2006. ISBN – 13: 978-954-423-362-4.

 

Други:

 1. Rowland, Yana (2014), ‘Guttering, choking, drowning:" Building Sense in Wilfred Owen's Dulce Et Decorum Est', Научна конференция „Хуманитарните науки днес", 25.11.2014 г, Читалище „възраждане", гр. София (предстояща публикация).

 2. Rowland, Yana (2014) ‘Voice and Contact in Wilfred Owen's Little Mermaid (1912)', Юбилейна конференция на СУБ, 31.10-01.11.2014 г, Дом на Учените, Пловдив (предстояща публикация ).

 3. Rowland, Yana (2014) ‘Faltering Sentences, Faltering Selves: On Wilfred Owen's Poetry (Dulce Et Decorum Est and Further)', Ежегодни Паисиеви четения- 24-25.10.2014 г. ПУ „Паисий Хилендарски" (предстояща публикация).

 4. Rowland, Yana (2013) ‘Lacunae: On Thomas Hardy's Human Shows, Far Phantasies, Songs, and Trifles (1925)', English at Home and Abroad: Issues in Linguistics, Literature, Culture, Translation, and TEFL. 40 години филологии. Международна юбилейна научна конференция на ПУ, 11-12.10.2013, ПУ "Паисий Хилендарски", с публикация в Научни трудове на ПУ: том 51, кн. 1, сб.В, ISSN 0861-0029, сс. 9–45.

 5. Rowland, Yana (2013) ‘The Critical Reception of Tennyson in Bulgaria (1880-2010)', Nineteenth-Century Numbers International Conference of The British Association for Victorian Studies, Royal Holloway, University of London, London, England, UK, 29-31.08.2013

 6. Rowland, Yana (2013) ‘What the Past Whispered: Hardy's Elegiac Walks in Poems of 1912–13', Юбилейна международна интердисциплинарна научна конференция „50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"", 10.05.2013, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"", Велико Търново, България

 7. Rowland, Yana (2013) ‘The Reception of Tennyson's Enoch Arden in Bulgaria', Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov, Национална конференция с международно участие на Българското дружеството за британски изследвания, 05-06.11.2011, СУ „Св. Климент Охридски", София, България, с публикация: Pancheva, Evgeniya and Christo Stamenov, Maria Pipeva, Georgi Naigolov (eds), Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov, Sofia: Sofia University Press "St. Kliment Ohridski", ISBN 978-954-07-3500-9, сс. 382–390

 8. Rowland, Yana (2012) ‘Reiterations: On Hardy's Time's Laughingstocks and Other Verses (1914)', The Contemporary Nineteenth Century Annual Conference of The Bulgarian Society for British Studies, ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, България, 09-10.11.2012

 9. Rowland, Yana (2012) ‘Circumstance and Identity in Thomas Hardy's Satires of Circumstance in Fifteen Glimpses (1911)', Ежегодни Паисиеви четения, 2-3.11.2012, Intellectual Thresholds: Linguistics, Cultural Studies, Literary Studies – Before and Now, част от Международната юбилейна конференция „250 години История Славянобългарска", ПУ „Паисий Хилендарски", Пловдив, България, с публикация в Научни трудове на ПУ: том 50, кн. 1, сб. Г, ISSN 0861-0029, сс. 217-229

 10. Rowland, Yana (2012) ‘The Case of Tennyson's Idylls of the King in Bulgarian', Национална конференция с международно участие (13–14.09.2011), Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски", с публикация: Savova, I. V. and V. Popova (eds.) 40 години ШУ „Епископ Константин Преславски": 1971–2011. Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие (13–14.09.2011), Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски", ISBN 978-954-577-604-5, сс. 577–588

 11. Rowland, Yana (2011) ‘Tennyson and Geo Milev. Mapping an Encounter That Never Took Place', Ежегодни Паисиеви четения, 11. 2011, ПУ „Паисий Хилендарски", Пловдив, България, с публикация в Научни трудове на ПУ: том 49, книга 1, сборник Б, 2011, ISSN 0861-0029, сс. 457–468

 12. Rowland, Yana (2011) ‘"I seek freedom from myself": Existential Restlessness in R. K. Singh's Sexless Solitude and Other Poems (2009)', задочно участие в научен форум в университета в гр. Данбад, Индия, /2010/, с публикация в книга със статии: Singh, Rajni (ed.), R. K. Singh's Mind and Art. A Symphony of Expressions. New Delhi (INDIA): Adhyayan Publishers & Distributors, 2009, cc. 46–63

 13. Rowland, Yana (2011) ‘The Reception of Tennyson in Bulgaria: 1880 – 2010', in Research Colloquium on the Reception of Alfred Tennyson in Europe, at King's College London, 15th Oct 2011 [предстояща публикация през 2015-2016 в поредицата The Reception of British and Irish Authors in Europe RBAE Continuum Series, volume eds. Elinor Schaffer and Leonée Ormond, http://www.clarehall.cam.ac.uk/rbae/Tennyson.htm.]

 14. Rowland, Yana (2010) ‘Hardy's Wars. On Wessex Poems (1898) and Poems of the Past and the Present (1901)', Ежегодни Паисиеви четения, 26-30.11.2010, ПУ „Паисий Хилендарски", Пловдив, България, с публикация в Научни трудове на ПУ: том 48, книга 1, сборник Б, ISSN 0861-0029, сс. 387–404

 15. Rowland, Yana (2010) ‘Catherine-s and Pip-s: On the Hermeneutics of Selfhood in Wuthering Heights and Great Expectations', Език, култура, идентичност: конференция на ШУ „Еп. Константин Преславски" /проведена в ДИПКУ Варна на 7-8.11.2009/, с публикация: Todorova, Rumyana and Temenuzhka Seizova-Nankova, Velka Popova (eds.), Език, култура, идентичност. Сборник от конференцията в ШУ „Еп. Константин Преславски" /проведена в ДИПКУ Варна на 7-8.11.2009/, Велико Търново: Фабер. 2010. ISBN 978-954-400-282-4, сс. 247–54

 16. Rowland, Yana (2009) ‘Memory, Truth and Method in Alfred Tennyson's In Memoriam (1850): A Hermeneutic Approach', Memory, Truth and Method Conference, ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, България, 27-30.10.2009

 17. Rowland, Yana (2009) ‘Mortality and the Thresholdness of Cognition in Early Tennyson', Език – Литература – Обществени институции: eжегодни Паисиеви четения, 26-27.11.2009, ПУ „Паисий Хилендарски", Пловдив, България, с публикация в Научни трудове на ПУ: том 47, книга 1, сборник Б, ISSN 0861-0029, сс. 29–42

 18. Rowland, Yana (2009) ‘Madness and Insight in Alfred Tennyson's Monodrama Maud', BSBS and BASA Annual Conference at the South-Western University in Blagoevgrad, Bulgaria (9th-12th November 2007), с публикация: Trendafilov, Vladimir and Irena Vassileva (eds.), Proceedings of the BSBS and BASA Annual Conference at the South-Western University in Blagoevgrad, Bulgaria (9th-12th November 2007), Blagoevgrad, ISBN 9789546806178, сс. 87–100

 19. Rowland, Yana (2009) ‘Abraham & Kierkegaard: in Fear, in Trembling, or Simply, in Crisis?! The Ontological Parameters of the Problem of Authorship in Søren Kierkegaard's Fear and Trembling (1843)', Ежегодна конференция на младите учени на СУБ, 18-19.06.2009, Дом на учените, Пловдив, България с публикация и рецензия: Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XII, ISSN 1311-9192, сс. 244–247

 20. Rowland, Yana (2009) ‘Architectonics of Responsiveness: The Discourse of Mortality in English Poetry of the Romantic Period. A theoretical Survey', Plovdiv University 3rd – 5th November 2006, с публикация: Katsarska, Milena (ed.) Intercultural Communication. Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies, Sofia: Polis Publishers, ISBN 978 – 954 – 796 – 030 – 5, сс. 279–299

 21. Rowland, Yana (2008) ‘Global Anxiety: The Problem of Ageing in the Poetry of Tennyson, Browning, Arnold and Hardy. Comparative observations, hypotheses, analytic suggestions', International BSBS conference at Sofia University, 7th-9th Nov 2008 Sofia, Bulgaria

 22. Rowland, Yana (2008) ‘Exasperating the Self: On the Applicability of the Term "Crisis of Authorship" in Lord Alfred Tennyson's Masterpiece In Memoriam', Ежегодна конференция на младите учени на СУБ, 14-16.06.2007, Дом на учените, Пловдив, България с публикация: Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria, Series B. Natural Sciences and Humanities, vol. 9, Plovdiv: Union of Scientists in Bulgaria Press, ISSN 1311-9192, сс. 66–76

 23. Rowland, Yana (2007) ‘Passing into Sense: Existential Parameters of the Symbolic Presence of Water in Matthew Arnold's Poetry', Ежегодни Паисиеви четения, 11.2007, ПУ „Паисий Хилендарски", Пловдив, България, с публикация в Научни трудове на ПУ, том 45, книга 1, ISSN 0861-0029, сс. 181–193

 24. Роуланд, Яна (2007) ‘Самоосъществяване и повествователна отговорност в романа „Брулени Хълмове" на Емили Бронте', в Петрова, Мария и Ваня Кръстанова, Елена Николова, Гинка Василева /ред./ Науката, образованието и времето като грижа. Сборник от международна юбилейна конференция на ПУ «Паисий Хилендарски» във филиал Смолян /30.11-1.12.2007/, с публикация: ISBN: 978-954-8767-23-1, сc. 228–234

 25. Rowland, Yana (2007) ‘Interaction, Collaboration, Poetic Rivalry, or the Tripartite Phenomenon Brontë Sisters', Ежегодные Державинские чтения, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 12–17.03.2007

 26. , Yana (2006) ‘Отнетото бъдеще: за сиротството и за инфантицида в поезията на Емили Бронте', in Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and the Humanities, volume VI, pp. 177–184.

 27. Rowland, Yana (2006) ‘Дихотомията вина–прошка в творческия светоглед на Емили Бронте и Алфред Тенисон. Съпоставително наблюдение върху два поетически цикъла /Gondal на Емили Бронте и In Memoriam на Алфред Тенисън/', Чакърова, Красимира и Светла Черпокова /ред./ Отвъд думите: превръщенията на смисъла. Сборник с доклади от националните конференции за студенти и докторанти през 2004 и 2005, Пловдив: ИНМ, сс. 139–148.

 28. Rowland, Yana (2004), ‘The Place of Death in Emily Brontë's Idea of Home', in Penev, Penyo (ed.) Paisiy Hilendarski University of Plovdiv Bulgaria Research Papers, vol. 42, book 1, ISSN 0861-0029, pp. 321 –32.

 29. Rowland, Yana (2004), ‘Визии за смъртта: съпоставително наблюдение върху някои образци на английската поезия от втората половина на 19 век – М. Арнолд, Д. Г. Розети, У. Морис, А. Ч. Суинбърн, Дж. Томсън, У. Хенли и Т. Харди', in. Penev, Penyo (ed.) Paisiy Hilendarski University of Plovdiv Bulgaria Research Papers, vol. 42, book 1, ISSN 08610029, pp. 307 –14.

 30. Rowland, Yana (2004) ‘The Ghost-Character, or Loss and Repetition in Charlotte Brontë's Poetry', Annual Derzhavin's Readings International Conference, University of Saint Petersburg, Russia, March 2004, part iii, pp. 42–50.

 31. Rowland, Yana (2003) ‘"(…) a little longer on the brink of life, (…)," or the Anticipation of Death in the Poetry of Felicia Hemans and Anne Brontë', in Paisiy Hilendarski University of Plovdiv Bulgaria Annual Philological Readings 2003.

 32. Rowland, Yana (2002) ‘Unimpassioned grief, or the Self-Alienated Lyrical Speaker in S. T. Coleridge's Dejection', in Katsarska (ed.), Dialogues–American Studies in an International Context. Conference Proceedings 31st October – 3rd November 2002, Zombori: Plovdiv, ISBN 954-91-615-1 X, pp. 35–40.

 33. Rowland, Yana (2001), ‘Variations of the Supernatural in Emily Brontë's Works' in Annual Derzhavin's Readings International Conference, University of Saint Petersburg, Russia, issue 15, March 2001, pp. 10–14.

 34. Rowland, Yana (2000) ‘God, Man and Themes of Mortality in Emily Brontë's Poetry', in. Penev, Penyo (ed.) Paisiy Hilendarski University of Plovdiv Bulgaria Research Papers, vol. 38, book 1, pp. 601–10.

 35. Rowland, Yana (1999) ‘The Dying-Reviving Texts in Emily Brontë's Wuthering Heights' , in Penev, Penyo (ed.) Paisiy Hilendarski University of Plovdiv Bulgaria Research Papers, vol. 37, Book 1, Plovdiv: Plovdiv University Press, pp. 697–701

 

 

Проекти и международна академична специализация:

 • 09-16.03.2013 The Long Nineteenth Century in England and in Bulgaria. A Comparative Study of Literature and Literary Criticism. Part 1: The Bulgarian Literary Critical Heritage 1870 – 1925. Hosting Institution: Department of English & Drama at Loughborough University UK; academic partner: Dr Arianna Maiorani. Contact: a.maiorani@lboro.ac.uk

 • 22-28.04.2012 Anglophone Literary Theory in a European Context: 1600 – 1800, Stage I, International Project, Hosting Institution: Prof. Nigel Wood, Department of English & Drama at Loughborough University, Loughborough UK, 2011-2014, Yana Rowland: participant (field of research: Bulgarian Literary Theory in the period 1600 – 1800 in a Broad European Cultural Context); tutorial practice, academic discussions, library research;

 • 15.10.2011, The Reception of Tennyson in Europe Symposium (The Reception of British Authors in Europe Project), 15.10.2011, King's College London (in partnership with The School of Advanced Studies, University of London, UK), London, UK, Yana Rowland: The Reception of Tennyson in Bulgaria (1880-2010); presentation of a paper; Contact: leonee.ormond@kcl.ac.uk, rbae2011@gmail.com;

 • 9-15.05. 2010 – ERASMUS academic exchange with tutorial practice at the Department of English & Drama at the University of Loughborough, UK (academic partners: Prof. Nigel Wood & Dr Catie Gill). Contact: e.a.hobby@lboro.ac.uk, short cycle of lectures, academic discussions, & library research;

 • 19-22.07.2009 – The Bicentenary Tennyson Conference at the University of Lincoln, UK. Topic of research: Death and the Limits of Cognition in Tennyson's Early Poetry. Contact: Prof. Roger Ebbatson (Loughborough University) on: ebbatson@tiscali.co.uk or conferences@lincoln.ac.uk, presentation of a paper;

 • 16-20.03.2009 – ERASMUS academic tutorial experience at the Department of English & Drama at the University of Loughborough, UK (academic partners: Prof. Nigel Wood & Prof. Elaine Hobby). Contact: e.a.hobby@lboro.ac.uk, short cycle of lectures, academic discussions, & library research;

 • 4-17.02.2009 – Academic Research at the Bakhtin Centre at the University of Sheffield, UK (academic partners: Professor David Shepherd and Professor Craig Brandist). Contact: c.s.brandist@sheffield.ac.uk; delivery of a paper at the research seminars in the Department of Slavonic Studies & extensive library research;

 • 6.02.2009 – A day conference on Cosmopolitan Literature at The Research Institute for Cosmopolitan Cultures – University of Manchester UK. Contact: galin.tihanov@manchester.ac.uk

 • 22.02-2.03.2008 – ERASMUS exchange for a PhD research presentation & direct teaching experience on BA & MA levels at the Department of English & Drama, University of Loughborough, England, UK (academic partner: Professor Marion Shaw), short cycle of lectures, academic discussions, & library research;

 

Членство в академични и професионални институции и организации:

СУБ

Общество „Тенисън"

Общество „Бронте"

Българско Дружество за Британски Изследвания

Редколегия на „Научни трудове на ПУ"

 

Награди и стипендии:

 

Април 2008

Годишна награда на НПД ПУ за двугодишен индивидуален проект /до декември 2009/: ‘The Aporetic Fear: Mourning as Self-Construction In English Poetry of the Victorian Age & the Early 20th-Century'

 

Април 2008

Стипендия на ESSE (Европейско Общество за Англицистика) – тип Б –за изследователския проект ‘The Aporetic Fear: Mourning as Self-Construction In English Poetry of the Victorian Age & the Early 20th-Century' – двуседмичен изследователски престой в Бахтиновия център в университета в гр. Шефийлд, Великобритания /04-17.02.2009/

 

Ноември 2007

Годишна награда на СУБ за най-добър монографичен труд на млад учен в областта на хуманитаристиката – за монографията The Treatment of the Themes of Mortality in the Poetry of the Brontë Sisters /2006/

 

Май 2000

Годишна награда на Round Table Club /Пловдив, България/ - за високи академични постижения на абсолвент, разработил и дипломен проект / за магистърската теза The Functions of Nature in Emily Brontë's Works)

 

Юни 1995

Златен медал от Международната Олимпиада по Руски език и литература в институт „А. С. Пушкин", Москва, Русия /еквивалент на „отличен – 6.00" на приемен изпит за ВУЗ в България/