Име и титла: ас. Златка Василева Червенкова

 

E-mail: zlatche [at] yahoo.com

 

Научни интереси: теория за когнитивната метафора в езика, литературата и превода

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

 • Нова английска литература

 • Практически английски – лексика

 • Превод за специфични цели

 • Английски език в официалните документи на ЕС

 • Европейски езикови стандарти

 • Метафора и превод

 • Метафора и култура

 • Метафора и литература

Магистри:

 • Професия преводач

 • Обществено-политически превод

 • Образование, изкуство, култура - превод на субтитри

 • Превод в областта на екология и селско стопанство

 • Юридически превод

 • Симултанен и консекутивен превод – въведение

 • Интерактивни практики

 • Език и култура

 

Публикации:

 • Cases of Explicitation or Loss of Metaphor in Interpreting Public Speeches and Conference Addresses in Bulgarian and English. В: Научни трудове, ПУ том 51, кн. 1, сб. В, 2013

 • Approaches in Translation of Political Metaphors. - Perigrinations of the Text. Sofia University Press, 2013, pp. 390-400

 • Концептуалните метафори в българския образователен дискурс, Научни трудове, том 50, кн. 1, сб. В, 2012 (в съавт. със Кристина Танева)

 • Ранното чуждоезиково обучение в контекста на кризата: съвременни подходи и методи при подготовката на учители по английски език.  Световната криза и икономическото развитие. Варна, Икономически университет, 2010  стр.319-334 (в съавт. със Кристина Танева)

 • Lend Me Your Ears: първи стъпки към доброто произношение при децата в предучилищна възраст.- Чуждоезиково обучение, 2010, 2, с.24- 33 (в съавт. със Кристина Танева)

 • Английски език в детската градина: too early or too late? За усвояването на езика и съпътстващите го проблеми. - Водим бъдещето за ръка- творчество и иновации. Ловеч, 2009, с. 129-131 (в съавт. със Кристина Танева)

 • Names in Transalphabetical Translation. - Intercultural Communication. Sofia: Polis, 2009.Part 1, pp151-158 Print. (in co-authorship with Ognyan Obretenov)

Участие в конференции през последните 5 години

 

 • A Study of Elicited Metaphors Regarding Key Educational Concepts. RaAM Seminar, Poznan, 2013.

 • Cases of Explication or Loss of Metaphor in Translation of Public Speeches and Conference Addresses in Bulgarian and English . Паисиеви четения 2013

 • Концептуалните метафори в английския и българския образователен дискурс. Паисиеви четения 2012, в съавторство с доц. Кристина Танева

 • WP 6 Training of Trainers June, Optimale Final Conference, Rennes, 2013

 • A Study of Elicited Metaphors Regarding Key Educational Concepts . 2012 Poznan:  Zlatka Chervenkova, Kristina Taneva

 • Cultural Differences in  Conceptualization of  Conventional Metaphors of  Head and Face in Bulgarian and English.  Veliko Turnovo University, 2012

 • Approaches in Translation of Political Metaphors. - Perеgrinations of the Text, 2011

 

Книги, учебници, речници

 • Многоезичен речник: Български, English, Francais, Deutsch – Термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (Acquis) - коректор, по проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство" на  Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Издателство Везни-4, 584 стр., 2009

 • Translation Practicum, Помагало по превод за студенти от първи и втори курс на специалност "Английска филология" 2008, в колектив

 

Проекти:

 • ПеУ

 • Студентски практики

 • Пазарно-ориентирани модули

 • ОПТИМАЛЕ

 

Членство в различни академични и професионални институции и организации:

 • БДБИ

 • Association for Researching and Applying Metaphor in the Real World

 • Съюз на преводачите в България