Име и титла: асистент Магдалена Гогалчева


E-mail: mag.gogalcheva [at] gmail.com


Научни интереси: когнитивна лингвистика, съпоставително езикознание


Учебни дисциплини:

Бакалаври:


Публикации:

  • Петкова, П.Н., и Гогалчева, М.Д., "Когнитивен анализ на българската представка на-," (предстои)