Име и титла: гл. ас. д-р Милена Кацарска

 

Друга длъжност: Координатор международна дейност и програма "Еразъм"

 

E-mail: kacarska_sp [at] abv.bg

 

Научни интереси: Американистика; дисциплинарна история и социология; паратекст; дискурсът на предговарянето и следговарянето на американска литература в превод

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

 • Странознание САЩ

 • Академично и творческо писане (В корпус Практически английски)

 • Американски кино // Американска култура

Магистри:

 

Публикации:

 

Aвторство и съставителство:

 • Gupta, Suman, Milena Katsarska, T. Spyros, M. Hajimichael. Usurping Suicide: The Political Resonances of Individual Deaths, ZED: London 2017. ISBN 978-1-78699-099-0 hb; 978-1-78699-098-3 pb

 • От Азимов до Ърдрич // От Абаджиева до Юруков. Възходяща хронологична библиография на предговори/послеслови към американска литература в превод на български език 1858-2010. Пловдив: Script, 2014. ISBN 978-619-90087-2-0. 182 стр.

 • (със Суман Гупта) English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009. 350 стр. ISBN 978-954-423-568-0

 • (с Мадлен Данова) (Inter)Cultural Communication. Sofia: Polis Publishers, 2009. 520 стр. ISBN 978-954-796-030-5.

 • (с Живко Иванов) Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for the Homeland in the Age of Globalization. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2007. ISBN 978-954-423-422-5

 • (с Майкъл Байръм, Ричард Фей и др.) Frameworks for analysis of marginalisation practices and discriminatory attitudes in learning materials. Evaluation model for the potential of learning materials in Bulgaria to fulfil the objectives of intercultural education. Sofia: Zebra Publishing House. 2006. ISBN 954-91834-1-6

 • Dialogues: American Studies in an International Context. Bulgarian Association for American Studies publication. 2004. ISBN: 954-91615-1-X.

 

Съавторство в учебна литература за студенти-филолози:

 • Translation Practicum: English and Bulgarian. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2008. ISBN 978-954-423-472-0

 • Admission Tests in English. Plovdiv: Context Publishing House. 2006. ISBN-10: 954-91882-1-3

 • Vocabulary XL. Plovdiv: Nancy Publishing House. 2001. ISBN 954-9718-15-8

 • Translation XL. Plovdiv: Nancy Publishing House. 2001. (2003) ISBN 954-9718-02-6

 • Studying Culture, Модули за самостоятелен достъп, София: Британски съвет, 2001.

 • Модул по лексика, Учебник за дистанционно обучение, Phare, Регионален център за дистанционно обучение – Пловдив, ПУ "Паисий Хилендарски" 1999.

 • Texts for English-Bulgarian and Bulgarian-English Translation in Philology. Plovdiv: Plovdiv University Press. 1997. ISBN 954-423-127-7

 

Статии и глави в книги:

 • Кацарска, Милена. „Парапозиции: рефлексия върху библиографията на предговори/послеслови към американска литература в превод на български език", В: Пламен Антов, Андрей Ташев, Иван Христов (съст.) Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (ХХ-ХХI в.) С., Издателски център „Боян Пенев", Институт за литература БАН, 2017, с. 239-256. ISBN 978-619-73-72-06-9

 • Кацарска, Милена. "#Протестът: антологизиране, брандинг и институционализация на протеста", Българска етнология, Volume XLII, N1, 2016, с. 104-121. ISSN 1310-5213; e-ISSN 2367-6892

 • Katsarska, Milena. „The Other Frontier: Anglicist Gender Studies in Bulgaria" In: Haas, Renate (ed.) Rewriting Academia: The Development of the Anglicist Women's and Gender Studies of Continental Europe. Peter Lang, 2015, pp. 357-390. ISBN 978-3-631-66985-3.

 • Gupta, Suman, Milena Katsarska and Donka Keskinova. "Chapter 5: From Country to Institution: Framing Statistics and a Student Survey." Reconsidering English Studies in Indian Higher Education. Suman Gupta, Richard Allen, Subarno Chattarji, Supriya Cahudhuri. London: Routledge, 2015 pp. 79-97. ISBN 978-1-138-79464-1(hbk) 978-1-315-75910-4 (ebk)

 • Chattarji, Subarno, Milena Katsarska and Donka Keskinova. "Chapter 6: Analysis of the Undergraduate Survey in Delhi." Reconsidering English Studies in Indian Higher Education. Suman Gupta, Richard Allen, Subarno Chattarji, Supriya Cahudhuri. London: Routledge, 2015 pp. 98-131. ISBN 978-1-138-79464-1 (hbk) 978-1-315-75910-4 (ebk)

 • Katsarska, Milena. "The "Un-American" Activities of Viktor Sharenkov." Plovdiv University - Bulgaria. Research Papers – Languages and Literature, Vol. 51, book 1, part C, 2013: 144-57.

 • Katsarska, Milena. "Functions of prefaces to Bulgarian translations of American literature 1948-1998. The case of Uncle Tom's Cabin." Peregrinations of the Text. Eds. Evgenia Pancheva et al. Sofia: Sofia University Press, 2013. 343-355.

 • Katsarska, Milena. "Fringes and Thresholds: English Practice Classes in the English Philology Degree". Plovdiv University - Bulgaria. Research Papers – Languages and Literature, Vol. 50, book 1, part C, 2012: 533-546.

 • Katsarska, Milena, and Donka Keskinova. "Student Perceptions of English Studies in Bulgaria". Nordic Journal of English Studies, Vol. 10, N 1, 2011: 155-181.

 • Katsarska, Milena. "English Studies in Non-Anglophone Contexts: Bulgaria" Globalization in English Studies. Eds. Maria Georgieva and Allan James. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 212-240.

 • Gupta, Suman, and Milena Katsarska. "The Official Record and the Receptive Field: Zlatyu Boyadzhiev in Communist Times." Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History, 1651-2294, Volume 79, Issue 1, 2010: 1 – 17.

 • Katsarska, Milena. "A Preface to Forewords and Afterwords." Plovdiv University - Bulgaria. Scientific Works - Philology. Vol. 48, Book 1, Part B, 2010: 374-386.

 • Katsarska, Milena. "Teaching English for Town or/and Gown: What Should the English Studies Curriculum in HE Cover?" The English Connection: 40 years of English Studies at Lucian Blaga University of Sibiu. Eds. Eric Gilder, Alexandra Mitrea, and Ana-Karina Schneider. Sibiu and Bucharest: CEPES, 2010. 205-210.

 • Katsarska, Milena. "The Bulgarian Connection in Harry Potter." Re-Reading Harry Potter. Suman Gupta. 2nd edition, London: Plagrave Macmillan, 2009. 183-198.

 • Katsarska, Milena, et al. "Computer Mediated Intercultural Communication between Manchester and Plovdiv. Students' Perspectives and Experience." (Inter)Cultural Communication. Eds. Madeleine Danova and Milena Katsarska. Sofia: Polis Publishers, 2009. 453-469.

 • Gupta, Suman, and Milena Katsarska. "On English Studies and Philology, and on Collaboration and Contributions" English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009. 17 – 43.

 • Fay, Richard, Milena Katsarska et al. "Reshaping the Learning Experience: Collaboratively Embedding Intercultural e-Experience into Conventional F2F Programmes." ICODL 2007: 4th International Conference on Open and Distance Learning "Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education." Athens: Hellenic Open University. 2007. 113-119.

 • Katsarska, Milena. "National Identity in Textbooks and Marginalising Practices: A Case Study from Bulgaria". Internationale Schulbuchforschung 29. Hannover: Georg-Eckert Institute for Textbook Research Publication. 2007: 238-250.

 • Katsarska, Milena, and Susan Brown. "Computer Mediated Communication between the University of Manchester and Plovdiv University. Students' Perspectives on a Collaborative Course Experience". Plovdiv University - Bulgaria. Scientific Works - Philology. Vol. 45, Book 1, 2007: 124-140.

 • Katsarska, Milena. „Синтия Озик. Портрет на една дама." Панорама: списание за чуждестранна литература и изкуството на превода, брой 8, 2007: 241-251.

 • Davcheva, Leah, and Milena Katsarska. "Country Update: Recent Practices of Intercultural Education in Bulgaria". Intercultural Education Journal, Volume 17.5 December. Routledge. 2006: 517-523.

 • Davcheva, Leah, Milena Katsarska et al. "The Helpdesk for Intercultural Learning Materials in Bulgaria". Glasnik: Mednarodni znatsveni sestanek. University of Primorska. Koper 2005. 151-155.

 • Katsarska, Milena. "Reading Textbooks Interculturally: Helpdesk for Intercultural Learning Materials", in Transatlantic Cooperation through Educational and Cultural Exchange, Fulbright Commission. Journal of Managerial Law, special issue, Volume 47, Issue 3/4, Barmarick Publications. 2005: 159-168.

 • Davcheva, Leah, and Milena Katsarska. „Няма ген на прането – пол и характер на българските учебници." ALTERA: списание за пол, език, култура, брой 3, април 2005: 12-18.

 • Katsarska, Milena. "Mapping America as a Sign of Liberation in Playboy Bulgarian Edition". Америка през 21 век електронно издание на Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт" и Българската асоциация на американистите, 2004.

 • Katsarska, Milena. "The Case of Coca-Cola in Bulgaria: Ideological Diversion and Eroticized Consumption." Dialogues: American Studies in an International Context. Ed. Milena Katsarska. Plovdiv: Zebra, 2004. 175-182.

 • Katsarska, Milena. "Джазът – политическата алегория на Америка." Vox Literarum: култура, комуникация и критика, год. ІІІ, бр. 4: 58-63.

 • Katsarska, Milena. "Reading Textbooks Interculturally: Helpdesk for Intercultural Learning Materials." Transatlantic Cooperation through Educational and Cultural Exchange, сборник от международна конференция на Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт": 2004, компактдиск издание

 • Katsarska, Milena. "Хоми Баба – ДисемиНация и културна лиминалност." Литературата. Издание за литературна история и теория на Университетското Вазово общество, ИК SPS - Print, бр. 17-18, 2003: 175-198.

 • Katsarska, Milena. "Железници и общности: въобразената Америка." Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, том III. Пловдив, 2003: 308-314.

 • Katsarska, Milena. "Отгласи в празнините - мотиви в съвременната американско-индианска поезия." Vox Literarum: култура, комуникация и критика, год. І, бр. 1 София: Bulgaria International, 2003: 82-92.

 • Katsarska, Milena. "The Train – A Journey across Cultures (Culturally specific considerations in the presentation of trains in American, British and Bulgarian literature late 19 - early 20 c.)." Plovdiv University, Scientific Works - Philology. Volume 39, book 1, 2001: 305-315.

 • Katsarska, Milena. "Construction of National Space along the Railroad in American and Bulgarian Literature" Essays in American Studies, Cross-Cultural Perspectives. Ed. Madeleine Danova. Sofia: Polis Publishers, 2001. 57-71.

 • Katsarska, Milena. "‘2X4X6: Towards an Ideal Cultural Studies Course in Real Conditions." Economics & Business: Language & Culture - Conference Proceedings, Varna: Varna University of Economics, 2002. 282-287.

 • Katsarska, Milena. "The Train vs. the Colt: Organic & Mechanical Communities in D. H. Lawrence's The Odour of Chrysanthemums". Plovdiv University, Scientific Works – Philology. Volume 38, book 1, 2000: 281-284.

 • Katsarska, Milena. "Privacy Matters: Does Privacy Exist in Bulgarian Context?" Чуждоезиково обучение, брой 3-4: 2000: 9-18.

 • Katsarska, Milena. "Some Observations on the Mechanisms of Temporal Functions in Thornton Wilder's Our Town" Plovdiv University, Scientific Works – Philology. Volume 36, book 1, 1998: 499-502.

 • Katsarska, Milena. "An American Studies Syllabus." National Thematic Tempus Seminar on the Problems of Foreign Language Teaching in Bulgaria, proceedings, 2-3 December 1997, Plovdiv: Publishing House Kron, 1998. 86-92.

 • Katsarska, Milena. "Double Take or How to Say No to Screen Adaptations of Novels." Teaching Towards Intercultural Competence. Conference Proceedings, Sofia 3-5 October 1997, Sofia: British Council. 156-161.

 • Katsarska, Milena. "Thornton Wilder's Time Scheme in Our Town & The Long Christmas Dinner, Pullman Car Hiawatha, The Skin of Our Teet."Plovdiv University, Scientific Works – Philology. Volume 35, book 1, 1997: 505-510.

 • Katsarska, Milena. "Impersonations of Jewishness in Arthur Miller's Prose: Focus & Monte Sant' Angelo." Plovdiv University, Scientific Works – Philology. Volume 34, book 1, 1996: 395-400.

 

Преводи и литературно творчество:

 • 2007-2014 българо-английски превод на критическа литература в област Хуманитарни и социални изследвания, например Elchinova, M. et al. Migration, Memory, Heritage: Socio-cultural Approaches to the Bulgarian Turkish Border. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2012, наред с други; англо-български превод на критическа теория от Хоми Баба, Вернер Солорс, Адам Селигман и др. за издания на СУ "Св. Климент Охридски".

 • 2010 Авторска поезия в международно рецензирано онлайн списание за творчество на английски език "Shipwrights Review of Decentred English", Autumn 2010 http://www.shipwrightsreview.com/about-shipwrights/

 • 2008 Авторска поезия и проза в литературното списание за балканска литература на английски език на AUBG "Fly in the Head", Winter 2008

 • 1997-2007 Преведени над 20 книги художествена литература за ИК "Хермес" и ИК "Бард"

 

Проекти:

 • Виртуална библиотека "Иван Шишманов". Българска литература в превод – проект финансиран от Национален фонд научни изследвания, водеща организация Институт за литература, БАН (2013-2015), http://bglit.org/page/bg/nachalo.php, участник в екип Англоезични преводи на българска литература

 • "Студентски практики" BG051P001-3.3.07-0002 (2013-2014), академичен наставник

 • Балканско лятно училище за религии и обществен живот, съфинансирано от CEDAR <http://www.cedarnetwork.org/programs/ongoing-initiatives/the-balkan-summer-school-on-religion-and-public-life/> и Erasmus Intensive Program LLLP, август 2013, участник-оценител на учебната програма

 • Prospects for English Studies: India and Britain Compared воден от Отворения университет във Великобритания и Университета в Делхи, Индия http://www.open.ac.uk/Arts/ind-uk-es/survey.shtml март-април 2013, участник, основен изследовател в статистическа обработка и анализ на анкетно проучване сред студентите в Делхи

 • Международен летен институт организиран от Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт", FISI 2012 и FISI 2011, организатор на теренната работа на MBA семинарите на ROSS Business School, University of Michigan

 • CEEPUS Network Inter-American Studies, международна мрежа по ЦЕПУС с участие на университети от Австрия, Румъния, Унгария, Словения, Чехия, Полша и България, (2010 – 2011) институционален координатор за ПУ

 • Национален координатор за България в проект „Университетската Англицистика в неанглофонски контексти – Източна Европа" Отворен университет – Великобритания, с подкрепата на Британската академия и фонд „Левърхюлм" (2007 – 2010) http://www.open.ac.uk/Arts/he-englishes/index.html

 • Участник в „Миграция и репрезентация: България и Великобритания" CRONEM Център за изследвания на национализъм, етническа принадлежност и миграция към Университетите Съри и Рохамптън, Великобритания http://www.surrey.ac.uk/Arts/CRONEM/cronem-conference-february2007/slides.htm

 • Участник в „Сблъсък на цивилизациите – Миграция, модерен национализъм и носталгия по отечеството в ерата на глобализацията" международен проект http://www.open.ac.uk/Arts/gipsc/index.html

 • Отвъд екрана" Литературен проект на Британски съвет – Лондон с участието на англицисти от Пакистан, България, Унгария и Великобритания (2005/2006)

 • Дестинация Великобритания" международен проект за изработване на авторски материали по междукултурен тренинг за средното образование. Британски съвет - София (2004/2006)

 • Ръководител проект и консултант на Британски съвет в „Преодоляване на маргинализационните практики в учебните материали в България" и в създаването на „Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебни материали" (2004/2006)

 • Участник и академичен координатор в проекти по програма ТЕМПУС JEP 11010-96 и Language Curriculum (LAC) 2000

 

Членство в различни академични и професионални институции и организации:

 • Българско дружество за британски изследвания

 • Международна асоциация за изследвания на Америка

 • Българска асоциация по американистика

 • Българско дружество за канадски изследвания

 • Асоциация на стипендиантите на Залцбургския семинар и на комисия "Фулбрийт"

 • Рецензент на Studies in Higher Education, издание на Taylor & Francis

 

Награди и/ или стипендии:

 • 2008 Научна стипендия на Културния институт за Канадски изследвания към Министерство на Културата Канада за разработка в „История на два литературни града – Монреал и Торонто" в Университета Макгил Монреал и Университета на Торонто

 • 2005 Научна стипендия на Института за Североамерикански проучвания „Джон Кенеди", Берлин, Германия

 • 2003 Награда за отличие на името на Stephen R. Grand

 • 2003 Стипендия на научните семинари по литература и култура при Университета на Източна Англия (UEA) Норич, Великобритания

 • 2001-2002; 2002-2003 Проект "Гражданско образование", стипендия за изявени Източноевропейски учени

 • 2002 Семинари по Американистика Залцбург, Австрия ASC 30: Politics of American Popular Culture: Here, There and Everywhere

 • 2001 Международен летен институт на Комисия "Фулбрайт" American Cultural Diversity: The South, The Southwest and New England, в Louisiana State University, САЩ