Име и титла: aсистент Полина Петкова


E-mail: ppetkova [at] uni-plovdiv.bg


Научни интереси: когнитивна лингвистика, съпоставително езикознание


Учебни дисциплини:

Бакалаври:

  • Практически английски

  • Основи на социолингвистиката

  • Академично писане (факултативна)

  • Език и стил (факултативна)

 

Магистри:

 

  • Практически английски език


Публикации:

Книги

 

Part of the editorial board of the collection of papers of the XI-th National Student Conference at Plovdiv University "Paisii Hilendarski" in 2009.

 

Публикации

 

Petcova, P.N., "On Hedging: Applying Lakoff's Model to Bulgarian," Journal of XIV'th National Student Conference, 2013, pp. 98-103.

 

Предстоящи


Petcova, P.N., and Gogalcheva, M.D., "A Cognitive Analysis of the Bulgarian Prefix na-," /forthcoming/