Име: асистент Росица Пашова

 

E-mail: rossie [at] abv.bg

 

Научни интереси: в областта на лексикологията -  фразеология на съвременния англ. език -  идиоми, фразеологични съчетания, а така също словообразуване, синонимия, знаков характер на думата като основна езикова единица, полисемантика, сложни думи.

В областта на превода – теория и практика на превода, основи на превода, проблеми и трудности при превода в специфичен контекст.

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

 

Магистри:

  • Английски език и методика – задочно обучение

 

Публикации:

  • Idioms Expressing Romance and Affection in Modern English – Paissii Readings, Plovdiv University, 2010