Име: гл. ас. д-р Славка Грънчарова

 

E-mail: sgrancharova [at] gmail.com

 

Научни интереси: Съвременен английски синтаксис, Функционална перспектива на изречението, Генеративен синтаксис, Социолингвистика – езикови вариации, регистър, стил.

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

Магистри:

  • Синтаксис на съвременния английски език
  • Бизнес английски и бизнес комуникации

 

Публикации:

  • Грънчарова 2013: Grancharova, S. Syntactic Condensation and the Communicative Information Structure of the have-existential sentence. Plovdiv: Plovdiv University Press, vol. 51, book 1, part B, 2013, pp 205-213.
  • Грънчарова 2012: Grancharova, S. The Semantico-informational Factor in Some Cases of Syntactic Condensation Resulting in Participle Clauses. Plovdiv: Plovdiv University Press, Scientific Works – Philology, vol.50, book 1, part B, 2012.
  • Грънчарова 2012: Grancharova, S. Different Syntactic Patterns of the Accusative with Infinitive as a Condensing Device. In: Comparisons and Interactions within/across Cultures.Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012 Сборник доклади от конференция на БДБИ, Велико Търново. 108 – 116, 2012.
  • Грънчарова 2010: Grancharova, S. Ambiguity with some cases of secondary predication. Plovdiv: Plovdiv University Press, Scientific Works – Philology, vol.48, book  1, part B, 2010.
  • Грънчарова 2010: Грънчарова, С. Изгубени в синтактичната кондензация: Как да членуваме. В сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на съвременната българска книжовна норма „Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма", Пловдив: Издателство „Контекст", 26-27 ноември 2010 г.133 – 147.
  • Грънчарова 2010: Grancharova, S. A Functional and/or formal perspective in linguistic description and linguistic communication, В сборник с доклади от юбилейна международна конференция. Том 4. Варна:  Издателство „Наука и икономика" на Икономически университет, 2010. 202 – 213.

 

Проекти:

  • BG051PO001-3.1.07-0024 „Пазарно-ориентирани модули в хуманитарните направления" – 2014 г.
  • BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" – 2014 г.